Materials per una Guia d’Insubmissió contra els REpagaments farmacèutics


COM ACREDITAR LA TEVA INSUBMISSIÓ FARMACÈUTICA

Aquí us proposo alguns materials per a confeccionar una guia, senzilla i entenedora, que ajudi a la campanya   #novullRepagar,  Tot plegat en 6 passes, i amb 4 respostes.

.
1.- Informa’t bé. Pren la decisió .

Ja saps el fonamental: Que ens volen fer RE-pagar el que ja hem pagat.  Que s’han proposat liquidar el Sistema Nacional i Públic de Salut. Que s’ho volen carregar tot. Però que no els ho pensem tolerar. Que els volem fer arribar la nostra protesta, la nostra rebel·lia, els nostres drets, la nostra INSUBMISSIÓ democràtica front unes polítiques injustes. Però si vols més raons i més arguments entra i llegeix a les nostres pàgines amigues: https://dempeusperlasalut.wordpress.com/ , http://iniciativapenalpopular.info/, http://puntsdevista.wordpress.com/, http://www.cafeambllet.com/press/?p=17387, http://www.acordem.org/, http://bloclaratera.blogspot.com.es/ , i d’altres.

2.- Prepara l’acció i la documentació .

On, quan, com (en solitari o en grup) ? : A la farmàcia habitual i/o a qualsevol altra. Els dies que et toquen per retirar medicaments. Tu en solitari, o en companyia, o fins i tot en petits grups organitzats per fer-ho més patent i visible cara a la resta de ciutadans,  que en diuen «clients».

Recepta/es, DNI (fotocòpia), Targeta sanitària, Carta al farmacèutic (*).

Recorda que cal portar la/les recepta/es oficials. El DNI (i demanen una fotocòpia que en alguns casos facilita la mateixa farmàcia quan col·labora, i en d’ altres es nega, i comença la polèmica…).  Naturalment la teva Tarja Sanitària, i et recomanem d’portar un full que et pots imprimir de les webs de la IPP i Dempeus, (o aquí sota *) que es diu: Carta al Farmacèutic, i on expliquem clarament que no anem contra el/la, professional de salut sinó a la seva actuació obigada com a recaptador d’impostos.

3.- Entrada a l’oficina de farmàcìa. Manifetas el «no vull pagar»

Quan ets al taulell, presentes receptes i manifestes el teu «NO vull RE-pagar». Comença un diàleg que et permetrà mesurar el taranà del professional, i el seu grau de complicitat amb l’esperit retallador, o de disgut i d’acatament forçat per normativa.

4.- Omplir el formulari del CatSalut que et presenten.

Aportaran un plec de tres fulls amb el logo del CatSalut a l’encapçalament. (veure al final **). Determinades dades son personals i altres son codis que ha de posar el farmacéuitic.

Recomanem que ens fem ajudar en cas de qualsevol dificultat, per tal de fer-ho correctament i també de fer visible la pèrdua de temps i recursos en burocràcia gens saludable.

T’entregaran una còpia que és per a l’ «usuari«. Si ens ho mirem amb ulls de ciutadania en exercici del nostres drets,  aquest resguard és, de fet, un CERTIFICAT  OFICIAL que ens ACREDITA amb noms i cognom conm a  PERSONES INSUBMISSES.   Una veritable icona que podrem desar, emmarcar, mostrar amb orgull a la nostra familia, amics i coneguts, i os es deixa constància que hem viscut i protagonitzat aquest moment històric de revolta i rebel·lia. Tu vas ser allà !!

5.- Queda clar que la teva negativa al REPAGAMENT és extensiva a tots ells:

a l’euro per recepta de la Generalitat de Catalunya que et requerien ja mateix , igual que a «Copago»  del Ministerio de Sanidad de l’Estat, i del que et diran que «anoten» per executar més endavant quan tinguin el servei informàtic actualitzat.  Igualment a la factura retirada de finançament públic de centenars de medicines usuals i quotidianes.

NO paguis més que allò que abans pagaves, i sols en el cas que estessis obligat a fer-ho.  Demana el tiquet de caixa, pren els TEUS medicament,  i …

6.- ADEU !! Amb tota cortesia i amb tota la determinació i la fermesa que acompanya la RAÓ.

QUATRE  preguntes habituals:

 a) Què passa si se’ns neguen a tramitar el procediment que acabem de descriure ??

El Departament de Salut ha ordenat facilitar els impresos descrits. Si es dona un cas de negativa a suministrar els medicaments i/o de desatenció o maltracte físic o verbal, cal denunciar-ho. Es tractaria d’una Denegació d’Assitencia que és un delicte.  Per fer-ho, per escrit, tant es pot fer usant un dels formularis de queixa dels que són imprimibles a la pàgina IPP ( i que es presenten a qualsevol centre sanitari públic), com a una Comissaria de Mossos si la cosa va a majors.

b) Què pot passar si posen en marxa mesures acusant-nos de deutors d’una taxa ??

Passem a ser «deutors/es» de la Genralitat (si encara no ho ereu), i poden inicar un procediment de recaptació anomenat «procediment de liquidació i recaptació de taxes i procediment de constrenyiment». que preveu un cobrament imposat i executat amb un recàrrec del 20 % de la quantitat demandada.

Hem de ser conscients doncs que l’euro per recepta que NO paguem, per normativa, el podem acabar pagant a 1’20 €, … però és clar algun risc haurem de còrrer, o no tindria ni mèrit ni valor.

Un preu raonable i que podem asumir al menys en un cas, en un medicament, en una recepta, ens els casos de persones més desafavorides i justes de butxaca.

També cal recordar que diversos grups d’advocats amics/gues, i ara certs Grups polítics, estan estudiant com alegar i litigar contra aquestes injustes mesures. Tot dependrà de la tossuderia de les Adminsitracions, obsessionades en perpetrar aquestes noves agressions contra ciutadania i la sanitat i la salut públiques.

c) Què pot passar si som milers que ens neguem a Repagar ??

Si som molts i moltes, milers de persones, els que NO paguem, la tramitació burocràtica i en temps i recursos per part de l’Administració farà inviable, per antieconòmic, l’aplicació del procediment normatiu per executar la taxa.  Si som milers i molts milers, s’hauran de replantejar la utilitat recaptatòria de la mesura punitiva contra les persones malaltes. I pot ser perfectament possible que es decideixin a «reconsiderar» i retirar-la Re- taxa, amb la complicitat i acord de CiU i PP.

d) Què ens està passant i ens passarà si paguem ??

Si tothom paga. Remugant però rascant-se el moneder, quedarà demostrat que ells, i la seva barroeria i impunitat, s’imposen pel damunt un poble resignat, poruc, autoinculpat, malalt de submissió i de pèrdua d’autoestima col·lectiva.

I això fora el pitjor que ens podria passar. Aquesta lluita és pels drets socials, és per l’estat social, és per la dignitat i la sanitat universal, és per vergonya i empoderament.

És per la defensa del Sistema Nacional i Públic de Salut, és per guanyar-la o per guanyar-la.


El dos anexos mencionats : * i **

* CARTA al Farmacèutic/a.

Benvolgut Sr.,o Sra. Farmacèutic/a:

Com Vostè coneix molt bé, les recents mesures preses pel Govern Autonòmic i el Govern de l’Estat estan posant en perill un model de Sanitat Pública que ha costat molts sacrificis a diverses generacions. La mesura recentment adoptada sobre el que es coneix com a “taxa de l’euro per recepta”, a més de resultar injusta per al ciutadà (que ja paga la Sanitat amb els seus impostos) no actua sobre les veritables causes estructurals dels problemes de la “nostra” Sanitat Pública. I nostra vol dir de la ciutadania, i per tant també dels farmacèutics i farmacèutiques, i de molts altres col•lectius professionals i socials. El fet de que comenci a aplicar-se el que en diuen “taxa per recepta” pot posar en perill la continuïtat d’alguns tractaments en persones especialment vulnerables.

Veiem amb preocupació la forma com el Sistema Sanitari es decanta per postures economicistes, amb evidents criteris privatitzadors i tot ignorant els més elementals principis tant de justícia social com de salut pública. Es tendeix a considerar els professionals sanitaris com a simples gestors d’un pressupost, no sempre realista. També en aquest cas, la aplicació del re-pagament sota el títol de “taxa de l’euro per recepta”, pretén convertir el farmacèutic en un agent econòmic en benefici de la Administració. Encarregar-li funcions de recaptador d’impostos incrementant la càrrega burocràtica i és absolutament improcedent. El personal de farmàcia ha de tenir funcions sanitàries per tal de poder ajudar als pacients amb els medicaments per tal de fer-ne un ús adequat.

Avui aquesta nova penalització sobre les persones malaltes ens arriba de la ma del Govern de la Generalitat de Catalunya, però tenim ja anunciada i amenaçada una nova taxa sobreafegida sobre els medicaments, des de l’ Administració estatal, Ministerio de Sanidad, a partir del dia 1 de juliol. És lògic i coherent que el meu rebuig es concreti i estengui amb igual determinació front aquesta i aquella reiterades agressions planificada pel Govern i el Gobierno.

Igualment vull deixar constància que penso fer responsables de qualsevol incidència, agreujament o complicació sobrevinguda del meu actual estat de salut, relacionada amb aquesta circumstància d’impediment terapèutic, als màxims directius competents del Departament de Salut i tota la seva cadena de comandaments.

Per tots aquests motius, i d’altres, li MANIFESTO LA MEVA NEGATIVA A PAGAR LA TAXA DE L’EURO PER RECEPTA. Poso a la seva disposició aquesta declaració per a que en pugui informar, si així ho desitja, a les autoritats sanitàries.

Tot esperant la seva comprensió, el saluda cordialment i cívicament

NOM I COGNOMS __________________________________________
CIP ____________________________________________________
RECEPTA _______________________________________________
Signatura


**

Formulari a emplenar i signar pel pacient o persona que actua en el seu nom davant de la voluntat de no pagar la corresponent taxa sobre les receptes mèdiques

L’article 41 de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics addiciona el capítol XXII al títol XXI del Text refós de la llei de taxes i preus públicsestableix la taxa sobre els actes preparatoris i els serveis accessoris de millora de la informació inherents al procés per a la prescripció i dispensació de medicaments i productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres de dispensació.

D’acord amb el que estableix aquesta Llei 5/2012, la taxa s’acredita en el moment en què la recepta és dispensada a l’oficina de farmàcia i n’estableix l’import d’1 euro per cada recepta efectivament dispensada, excepte els casos d’exempció que preveu la Llei.

Així doncs, per tal de donar compliment a aquesta Llei, el titular de l’oficina de farmàcia té l’obligació de dur a terme el cobrament de la taxa d’acord amb el que s’estableix legalment.

Aquest formulari l’ha d‘emplenar aquell subjecte passiu o la persona que actua en el seu nom i representació que, tot i tenir l’obligatorietat d’abonar la corresponent taxa, manifesta explícitament la seva voluntat de no pagar-la.

El formulari s’ha de presentar directament a l’oficina de farmàcia en la qual es dispensa el medicament, abans de la dispensació, juntament amb la fotocòpia del DNI del titular o de la persona que actua en el seu nom i representació en el cas que no volgués pagar la taxa.

El no pagament de la taxa suposa l’incompliment d’una obligació tributària. La normativa aplicable és el Decret 277/1999, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i el Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el procediment general de recaptació, els quals estableixen, entre d’altres, el procediment de liquidació i recaptació de taxes i el procediment de constrenyiment.

La persona sotasignada declara que no paga la taxa corresponent a la recepta identificada amb les dades que consten en aquest escrit.

CIP NIF

1/ Si és recepta electrònica 2/ Si és recepta paper: codi de la recepta
Codi de prescripció

Data de dispensació (dia/mes/any)

Nom:__________________________________ Cognoms:____________________________________________

Adreça:____________________________________________________ Núm.:_____ Escala:_____ Pis:______

Municipi:___________________________________________________________ CP:______________________

Província:________________ Telèfon:___________________ Adreça electrònica:________________________

Publicat a La Ratera


Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
Esta entrada fue publicada en Copago, Medicamentos, sanidad pública y etiquetada , , . Guarda el enlace permanente.

8 respuestas a Materials per una Guia d’Insubmissió contra els REpagaments farmacèutics

  1. Perfecte! Un pas més, molt ben explicat, per ajudar al que és fonamental: que la ciutadania digui que ja n’hi ha PROU i que es posin les seves taxes indignes on els càpiguen… Sería magnífic que es cosntituissin grups de persones indignades que anessin a la farmàcia -com abans s’anava a berenar a la font- per fer salut insubmissa, Gràcies per fer fàcil posar-nos dempeus!

  2. Pingback: Materials per una Guia d’Insubmissió contra els REpagaments farmacèutics « txemabcn

  3. Pingback: Cómo acreditar tu insumisión a la tasa de la vergüenza sobre los medicamentos « Punts de Vista

  4. Pingback: Materials per una Guia d’Insubmissió contra els REpagaments farmacèutics | Boletín Informativo de la Sanidad Pública

  5. Pingback: Campanya #novullREpagar l´Euro de la Vergonya: Guia d’Insubmissió contra els REpagaments farmacèutics « Grup de Defensa de la Sanitat Pública

  6. Pingback: Guia fàcil per no pagar l’euro per recepta | plataformarubi

  7. assun reyes dijo:

    Aquest material és molt bo però molt faixuc per lliurar als ciutadans… heu pensat per una edició resumida, en blanc i negre, per poder imprimir i fer a mans dels interessats??

  8. Hola, Assun… Tenim l ‘artista informátic de vacances i torna a primers d’agost… Li pasearem la petició que mes persones comparteixen. Fins aviat!

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s